UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ
BIZNIS AGENTÚRA
Združujeme právnické a fyzické osoby, ktorých poslaním a záujmom je podporovať, rozvíjať a propagovať ukrajinské podnikanie na Slovensku a slovenské podnikanie na Ukrajine
USBA
Ukrajinsko-Slovenská Biznis Agentúra
Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra je občianska, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická a nezisková právnická osoba, ktorá na báze dobrovoľnosti združuje právnické a fyzické osoby, ktorých poslaním a záujmom je podpora, rozvoj a propagácia ukrajinského podnikania na Slovensku a podpora, rozvoj a propagácia slovenského podnikania na Ukrajine. Podpora a pomoc je určená najmä výrobcom, investorom, obchodníkom, poskytovateľom služieb, farmárom, podnikateľom atď. z Ukrajiny a Slovenska.

Cieľom Ukrajinsko-slovenskej biznis agentúry je dobrovoľníckou činnosťou svojich členov prostredníctvom odbornej podpory, materiálnej a finančnej pomoci zabezpečiť aktivity zamerané na vytváranie priaznivých podmienok pre podnikateľskú činnosť podnikateľov z Ukrajiny, hlavne na území Slovenska a podnikateľov zo Slovenska. na území Ukrajiny vo všetkých fázach podnikania, od zrodu podnikateľského nápadu a prípravy podnikateľského plánu až po uvedenie výroby do prevádzky a spustenie obchodnej alebo servisnej zložky.

CIEĽ

organizácie

SPRÁVY a PODUJATIA