MEMORANDÁ

Dohody a memorandá o porozumení a spolupráci s vládnymi a obchodnými organizáciami Ukrajiny a Slovenska

Memorandum o porozumení a spolupráci
medzi Mestskou radou Kyjev a Ukrajinsko-slovenskou podnikateľskou agentúrou (USBA)

Mestská rada Kyjeva, zastúpená zástupcom primátora, sekretárom Mestskej rady Kyjeva Volodymyrom Bondarenkom, konajúca na základe rokovacieho poriadku Mestskej rady Kyjeva, na jednej strane Українсько-Словацька бізнес-агенція / Ukraine-Slovak business agency / Ukrajinsko-Slovenská biznis agentúra (USBA), kod IČO 54978963, registrované MINISTERSTVO VNÚTRA SR pod № VVS/1-900/90-64794 02.11.2022 р., sídlo Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovensko, aktuálna adresa Myhive Vajnorská Tower 1, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, Slovensko, zastúpená prezidentom USBA Dmytrom Konyshevom a členom výkonnej rady USBA Olegom Kristiukom, konajúcim na základe stanov USBA, na druhej strane, ďalej len "zmluvné strany", riadiac sa Ústavou Ukrajiny, platnými právnymi predpismi Ukrajiny, normami medzinárodného práva ratifikovanými Ukrajinou a Ústavou Slovenskej republiky, platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, normami medzinárodného práva ratifikovanými Slovenskou republikou, berúc do úvahy Zmluvu o priateľstve z 3. apríla 1969, podľa ktorej sú mestá Kyjev a Bratislava vyhlásené za sesterské mestá, s cieľom podporiť iniciatívy občanov zamerané na posilnenie a rozvoj podnikania.